Застосування булевої алгебри до проектування безконтактних схем на логічних елементах в електроприводі

  Підвищення технологічних вимог до електроприводу, розширення його функцій приводять до зростання складності систем керування і збільшення кількості елементів автоматики.
  Сучасний етап автоматизації характеризується переважним застосуванням регульованого електропривода з використанням силових напівпровідникових перетворювачів, а також аналогових і логічних інтегральних мікросхем у керуючих пристроях.
  Незважаючи на різноманітність керуючих пристроїв можна сформулювати основні техніко-економічні вимоги до них:
- висока надійність;
- швидка дія;
- довговічність, стабільність параметрів у часі та у процесі експлуатації;
- захищеність від впливу навколишнього середовища та негативних дій з боку мережі живлення.
- стабільність роботи, уніфікованість;
- простота монтажу, налагодження, експлуатації, мінімальні габарити, маса, вартість.
  Одним з найбільш поширених складових у схемах керування електроприводами є логічні елементи дискретної дії. На їхній основі будується логічна частина системи керування. Проектування схем на логічних елементах можливо за двома напрямами:
- створення формули алгебри логіки, а потім схеми за технологічними умовами;
- перебудова релейно-контактних схем на схеми з логічними елементами.
  Для розв’язання задачі проектування логічних схем необхідно застосування математичного апарату алгебри логіки, а саме: побудова мулевої функції, представлення її у мінімальній формі, і нарешті метод синтезу схеми на логічних елементах, яка реалізує цю функцію. Саме ці задачі є предметом вивчення розділу «Булеві алгебри» у курсі «Дискретна математика».
  Ці методичні вказівки призначені з одного боку для програмної реалізації проектування схем керування, а з іншого боку для ілюстрації методів дискретної математики до прикладних задач.
  Таким чином, методичні вказівки можна використовувати як при викладанні курсу «Дискретна математика» для спеціальностей напрямів «Програмна Інженерія» та Прикладна математика», та курсів «Системи керування електроприводами» та «Основи електропривода» з галузі знань «Електротехніка та електромеханіка».
  Методичний посібник складається з двох частин. Перша присвячена теоретичним основам синтезу логічних схем, а друга – представляє собою завдання для самостійного виконання задач практичної підготовки проектування.
  В теоретичній частині наведено основні поняття математичної логіки, тобто описання алгебри висловлювань, правила побудови складних логічних формул, тобто булевих функцій і побудова логічної схеми для даної мулевої функції методом каскадів.
  Практична частина має 20 варіантів завдань з проектування схем керування електроприводами.
  Крім того для даного типу завдань розроблено програму, яка дозволяє мінімізувати булеву функцію і побудувати для неї логічну схему, що її реалізує, отже спроектувати схему керування на логічних елементах.

Важлива не кількість знань, а їх якість. Можна знати дуже багато, не знаючи найголовнішого.Лев Толстой