Методична збірка Дніпродзержинського технологічного коледжу

Розвиток і функціонування освітнього простору в Україні потребує активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Особливо відчутною є потреба у новітніх технологіях у сфері ме-неджменту освіти. 

Це зумовлено збільшенням обсягів інформації, яку необхідно обробляти для прийняття управлінських рішень. Входження України до Болонського процесу, перехід ВНЗ на уніфіковану кредитно-модульну систему оцінювання знань студента призвело до збільшення у вищих навчальних закладах обсягу навчальної інформації стосовно обліку навчальної діяльності учасників навчального процесу, а це спричинило підвищення об’єму паперової роботи в усіх ланках вищого навчального закладу. З одного боку - планування навчального процесу, з іншого - облік результатів навчальної діяльності як викладача так і студента. 

Цю методичну розробку присвячено описанню однієї зі складових частин СААОНД, а саме: системи педагогічного моніторингу якості навчання та інструментів її втілення – програмних модулів  «Електронний журнал» та «Узагальнена відомість». 

На даний час у Дніпродзержинському технологічному коледжі ДДТУ за денною формою навчання завершується етап впровадження СААОНД і здійснюється перехід на постійну її експлуатацію. 

Система автоматизованого адміністрування та обліку навчальної діяльності, СААОНД,  може застосовуватись у ВНЗ усіх рівнів акредитації, а при необхідності (після незначного доопрацювання) у ПТНЗ та загальноосвітніх навчальних закладах. 


Важлива не кількість знань, а їх якість. Можна знати дуже багато, не знаючи найголовнішого.Лев Толстой